مشخصات نوآموزان بدو ورود به دبستان جهت ثبت در سامانه سنجش